• Musiké, logos és a deinon: a többszólamú próza születése a szofisták szelleméből. Tragikus história: Aischylos, Sophoklés és Thukydidés

  Author(s):
  Miklos Mezosi (see profile)
  Date:
  2017
  Subject(s):
  Classical literature, Greek literature, Literary form, Historiography, Greece, Rhetoric
  Item Type:
  Book chapter
  Tag(s):
  Classical Greek literature, Genres, Greek historiography
  Permanent URL:
  http://dx.doi.org/10.17613/jcb3-p120
  Abstract:
  A tanulmány középpontjában három olyan fogalom áll, amelyek együttesen döntő szerepet játszottak az irodalom történeti evolúciójában. A zene és irodalom kapcsolatának, valamint a (drámai) költészet prózába merülésének a leírására a musiké, ill. a logos, valamint harmadikként a kettő közös szorításában lévő deinon („rettenetes, félelmetes”) szavak látszanak alkalmasnak. A musiké és logos a bekövetkező deinont létrehozó kooperatív poétikáját Aischylos Agamemnónjának „operajelenetén” mutatom meg. Sophoklés egyik kardalának a kulcsszava, a „deinos” melléknév (újra)értelmezésével pedig beláthatóvá válik a műfajok evolúciójának azon szakasza, amelyiken a dráma (tragédia) előkészíti a terepet a próza számára. A legelső prózai műfaj szükségképpen a történetírás, mivel egyedül ez képes a tragédia lényegi jegyeinek „produktív átmentésére”. Ez nem a Homéros módjára „mesélő” Hérodotos, hanem a görög világképben a Kr. e. 5. század derekától beálló változásokra új művészi eszközökkel reflektáló irodalomtörténeti fordulatot képviselő Thukydidés történetírása. Darien Shanske, aki a deinont az attikai tragédia meghatározó jegyeként írja le („az önmagán túllépő, a logosszal szorosan összetartozó sorscsapásra vonatkozik”), a fogalmat a thukydidési történetírás központi kategóriájává is megteszi. A görög történetírás műfajgenetikai szerepére és az 5. századi „szofista fordulattal” való lényegi kapcsolatának irodalomtörténeti relevanciájára szeretnék rávilágítani. A „History” mint műfaj jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni: a történetírással születik meg nemcsak a próza, hanem a modern értelemben vett „irodalom” is. Az orális beállítottságú irodalom a történetírással változik írott és olvasott irodalommá.
  Metadata:
  Published as:
  Book chapter    
  Status:
  Published
  Last Updated:
  4 years ago
  License:
  All Rights Reserved

  Downloads

  Item Name: pdf musiké-logos-és-a-deinon.pdf
    Download View in browser
  Activity: Downloads: 138