• ادبیات تطبیقی در روسیه (Comparative Literature in Russia)

  Author(s):
  Adineh Khojastehpour, Behnam Mirzababazadeh Fomeshi (see profile)
  Date:
  2017
  Item Type:
  Article
  Permanent URL:
  http://dx.doi.org/10.17613/M6ZF9Q
  Abstract:
  روسیه از کشورهای باسابقه در رشتۀ ادبیات تطبیقی است. از دستاوردهای نظریتطبیقگران روس می‏توان به نظریۀ بوطیقای تاریخیِ وسلوفسکی اشاره کرد. ادبیات تطبیقی، که از قرن نوزدهم در این کشور آغاز شده بود، پابه‏پای دیگر کشورهای صاحب‏نام در این رشته پیش می‏رفت، اما به‌تدریج با آن کشورها فاصله پیدا کرد. ریشۀ این عقب‏ماندگی را می‏توان در ادبیات سیاست‏زدۀ این کشور جست. هرچند ادبیات تطبیقی شوروی توجه تطبیقگران را از تأثیر به شباهت متمایل ساخت، تفاوت بنیادینی با اندیشۀ‏ حاکم بر مکتب فرانسه نداشت؛ ازاین‌رو، دوران شکوفایی ادبیات تطبیقی شوروی را می‏توان دوران گذار از مکتب فرانسوی به مکتب امریکایی دانست. تطبیقگری که بر مبنای دستاوردهای ادبیات تطبیقی روسیه، شباهت دو پدیدۀ ادبی را به‌عنوان موضوع پژوهش برمی‏گزیند، باید با هشیاری و آگاهی کافی از شرایط تاریخی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی پدیده‏های مورد‏ بررسی، از افتادن پژوهش در دام سطحی‏نگری جلوگیری کند
  Metadata:
  Published as:
  Journal article    
  Status:
  Published
  Last Updated:
  6 years ago
  License:
  All Rights Reserved

  Downloads

  Item Name: pdf ادبیات-تطبیقی-در-روسیه-ادبیات-تطبیقی-فرهنگستان.pdf
    Download View in browser
  Activity: Downloads: 195