• خوانش متفاوت متون کلاسیک فارسی در پرتو تاریخ گرایی نو (Different Readings of Classical Persian Texts in the Light of New Historicism)

  Author(s):
  Adineh Khojastehpour, Behnam Mirzababazadeh Fomeshi (see profile)
  Date:
  2017
  Item Type:
  Article
  Permanent URL:
  http://dx.doi.org/10.17613/M66Z45
  Abstract:
  One of the problems in the works done in the field of classical Persian texts is the lack of novelty. What are the reasons behind that? It has nothing to do with the texts, but to the repetitive application of the same traditional approaches to the texts. To solve the problem one can use the newer approaches such as new historicism. Since new historicism blurs the distinction between literary and nonliterary texts and also history and literature, applying this approach on classical Persian texts leads to diverse readings of literary, historical and nonliterary texts. Widening the scope of classical texts and diversity of readings are among other advantages of applying this fresh approach. Keywords: New historicism, Power, History, Discourse, Historical texts, Classical Persian texts. خوانش متفاوت متون کلاسیک فارسی در پرتو تاریخ‌گرایی نو دوره 19، شماره 63، بهار 1394، صفحه 161-180 نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان بهنام میرزابابازاده فومشی ؛ آدینه خجسته پور دکترای زبان و ادبیّات انگلیسی دانشگاه شیراز، شیراز دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات انگلیسی دانشگاه شیراز، شیراز چکیده در مطالعه و بررسی پژوهش‌های انجام شده در زمینة متون کلاسیک فارسی این مشکل به چشم می‌خورد که تعداد قابل توجّهی از پژوهش‌های انجام شده، فاقد نوآوری هستند و صرفاً به تکرار پژوهش‌های پیشین بسنده کرده‌اند. ریشة این مشکل را نه در متون کلاسیک فارسی، بلکه در کاربست تکراری رویکردهای قدیمی بر این متون باید جست. برای رفع این مشکل می‌توان از رویکردهای تازه‌تر نقد ادبی مانند «تاریخـگرایی نو»استفاده کرد. از آنجا که تاریخ‌گرایی نو از یک سو، مرز میان متون ادبی و غیرادبی و از سوی دیگر، مرز میان تاریخ و ادبیّات را از بین می‌برد، بهره‌مندی از این رویکرد در پژوهش‌های متون کلاسیک فارسی نه تنها به خوانش متفاوت آثار ادبی، بلکه به خوانش متفاوت آثار تاریخ‌نگارانه مانند تاریخ بیهقی و نیز آثار علمی و غیرادبی خواهد انجامید. از دیگر مزایای استفاده از این رویکرد تازه می‌توان به گسترش دامنة پژوهشی متون کلاسیک فارسی و تنوّع خوانش‌ها اشاره کرد. کلیدواژگان تاریخ‌گرایی نو؛ تاریخ؛ قدرت؛ گفتمان؛ متون تاریخی؛ متون کلاسیک فارسی
  Metadata:
  Published as:
  Journal article    
  Status:
  Published
  Last Updated:
  6 years ago
  License:
  All Rights Reserved

  Downloads

  Item Name: pdf خوانش-متفاوت-متون-کلاسیک-فارسی-در-پرتو-تاریخ‌گرایی-نو-متن-پژوهی-ادبی.pdf
    Download View in browser
  Activity: Downloads: 119