• چرایی اقبال امرسن به حافظ: نگاهی تاریخی در بررسی یک ارتباط ادبی (Reasons behind Emerson’s Reception of Hafez: A Historical Look at a Literary Relationship)

  Author(s):
  Behnam Mirzababazadeh Fomeshi (see profile)
  Date:
  2017
  Group(s):
  American Literature
  Subject(s):
  Nineteenth century, American literature, Comparative literature, Persian literature
  Item Type:
  Article
  Tag(s):
  19th century
  Permanent URL:
  http://dx.doi.org/10.17613/M6GF9C
  Abstract:
  در پژوهش¬های متعدد، ارتباط میان حافظ و امرسن بررسی و در این زمینه، بیشتر بر تأثیر حافظ بر امرسن و گاه شباهت میان آن‌دو یا شیفتگی امرسن به حافظ تأکید شده است؛ اما جنبه¬های تاریخی این ارتباط و چرایی آن بررسی نشده است. توجه به آمریکای قرن نوزدهم، جنبش¬ها و گفتمان¬های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کشور، پژوهش حاضر را به نتایجی روشنگر رهنمون می¬شود. علاوه‌بر تلاش آمریکا برای خلق هویت ملی مستقل از بریتانیا، عزم امرسن برای ایجاد سنت ادبی متمایز از ادبیات بریتانیایی، نوجویی و آزاداندیشی او در استقبال از فرهنگ¬های غیراروپایی، جهان¬شمول‌بودن اندیشه‌های حافظ از یک سو و مشابهت¬های میان تعالی¬گرایی امرسن و عرفان حافظ از سوی دیگر، زمینه¬ را برای نزدیک‌شدن امرسن به حافظ در دوره¬ای خاص از تاریخ ادبیات آمریکا فراهم می¬کند. مجموعۀ این عوامل سیاسی، فرهنگی و ادبی، چرایی و چگونگی اقبال امرسن به حافظ در دورۀ شکوفایی ادبیات آمریکا را آشکار می¬کند.
  Metadata:
  Status:
  Published
  Last Updated:
  6 years ago
  License:
  All Rights Reserved

  Downloads

  Item Name: pdf چرایی-اقبال-امرسن-به-حافظ.pdf
    Download View in browser
  Activity: Downloads: 203